Hållbara transporter

45 YH-poäng, Halvfart distans

Startdatum: Hösten 2022

Studieort: Norrköping

 

Vill du vidareutvecklas inom din yrkesroll och spetsa din kompetens inom hållbara transporter? Då är detta utbildningen för dig! Utbildningen är flexibel och genomförs på distans, på halvtid, för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Under en kort studietid bygger du på dina tidigare kunskaper och yrkeserfarenhet.

Efter utbildningen kommer du att ha kompetenser att

  • Ingå i en ledningsfunktion inom transport, spedition och lager som arbetar med hållbar utveckling
  • Kunna anta ett hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp av tjänster som berör transport, spedition och lager
  • Stärka verksamhetens konkurrenskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Du får kunskaper om/i godstransportsystemet och dess aktörer; hur branschen transporter, spedition och lager kan bidra till att uppfylla Agenda 2030-målen; godstransporters miljöpåverkan; bränsle- och lastbilstyper; investeringskalkyler; transporteffektivitet; aktuellt regelverk vad gäller transporter, arbetsmiljö och arbetsrätt; säkerhetsaspekter inom transport och lager; marknadsföring och ”nudging”.

Efter utbildning har du färdigheter i att utforma mål, handlingsplaner och indikatorer med tillhörande uppföljning som utgår från relevanta delar i Agenda 2030; göra analyser och kalkyler kopplat till investeringsbeslut; genomföra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder vad gäller kris- och nödlägessituationer; arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och skapa en hälsosam arbetsplats.

KURSER SOM INGÅR:

GODSTRANSPORTER OCH MILJÖPÅVERKAN, 20 YH-POÄNG

Kursen ger en grundläggande förståelse för godstransporters miljöpåverkan idag samt en ökad förståelse för godstransportsystemet och dess aktörer. I kursen ingår miljörisker och möjligheter kopplat till olika transportslag utifrån ett livscykelperspektiv; drivmedel och fordonstyper inom vägtransporter - vad som finns tillgängligt idag och hur framtiden ser ut; investeringskalkyler vad gäller fordonsinvesteringar; aktuellt regelverk inom vägtransporter samt aktuella projekt och bidrag; marknadsföring; konkurrensfördelar; klimatkompensation och green washing; ”nudging” som verktyg för att utveckla bransch och kund.

EFFEKTIVA TRANSPORTER, 10 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att ge kunskap och verktyg för att effektivisera transportsystem. Kursen ger också en bild över rådande utveckling inom området. I kursen ingår transporteffektivitet, ruttplanering, körteknik, påverkansfaktorer, samordnad varudistribution, att förpacka samt lasta rätt och effektivt.

SÄKERHET I TRANSPORTER OCH VERKSAMHETSLOKALER, 5 YH-POÄNG

Syftet med kursen är att ge kunskap och förståelse vad gäller säkerhetsrisker som kan uppstå vid transporter och i verksamhetslokaler. I kursen ingår hur man förebygger och agerar vid trafikolyckor och olyckor med bränslen och kemikalier, samt bedömning av risker som kan uppstå i verksamhet och lokaler.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE INOM TRANSPORTBRANSCHEN, 10 YH-POÄNG

Kursen ger grundläggande förståelse vad gäller arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Kursen ger även ökad förståelse för faktorer som påverkar trivsel och måendet på en arbetsplats samt hur en arbetsgivare kan arbeta med aktiva åtgärder kopplat till jämställdhet och diskriminering. I kursen ingår gällande regelverk inom arbetsmiljö och arbetsrätt; förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter; hur blir man en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hälsosam arbetsplats.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola finns särskilda förkunskapskrav till denna utbildning:

Yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid inom logistik-, inköps- eller transportsektorn med någon form av administrativ, planerande eller arbetsledande tjänst.

eller

Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom transportlogistik, affärslogistik, logistik, supply chain, inköp och upphandling eller annat område som bedöms relevant.

Utbildningen genomförs tillsammans med:

ImageImage

Mer information:

Mer info inom kort

Kontaktperson

Carolyn Belgrave Rappestad
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 79 22
carolyn.belgraverappestad@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping

Image

Affärslogistik

2 år, 400 Yh-poäng

Startdatum: augusti 2020

Studieort: Norrköping

Image

Är du bra på att planera, genomföra och effektivisera?
Då är Affärslogistik en utbildning för dig! Logistik innebär att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Behovet av skickliga logistiker blir allt större, bl a inom branscher som industri, handel, sjukvård, transport och bygg.

Logistik är läran om effektiva flöden. Det kan handla både om fysiska flöden, såväl som informations- och ekonomiska flöden. Inom logistiken organiserar och kontrollerar man flöden från råvara till slutkonsument.

Logistikverksamheten är den funktion som kanske mest påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Företagen upplever en ständigt ökande konkurrenssituation med ökade krav på effektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Ska svenska företag kunna konkurrera på en internationell marknad, krävs effektiv logistik.

Logistikens betydelse för organisationen sprids till allt fler branscher - därför behövs skickliga logistiker.

Efter utbildningen kan du bl a arbeta som produktionsplanerare, logistikkoordinator eller logistikutvecklare.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

• Matematik 2, 100p
• Engelska 6, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

eller kunskaper som kan bedömas som motsvarande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Mer information:

Sista ansökningsdag: 15 maj 2020

Du som har pågående gymnasiestudier har möjlighet att komplettera din ansökan senast den 14 juni 2020.

Kontaktperson

Emma Wahlström
Logistikprogrammet, Norrköpings kommun
011-15 39 40
emma.wahlstrom@norrkoping.se

Webbplats:
logistikprogrammet.org

Adress:
Drottninggatan 26, Norrköping

Våra studerande berättar:

ImageImage

Utbildningen genomförs tillsammans med Norrköpings kommun.

ImageImage