OM OSS

Det här är yrkeshögskolan

Det här är yrkeshögskolan

• En utbildningsform på eftergymnasial nivå
• Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.
• Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LiA, Lärande i arbete, på en arbetsplats.
• De flesta utbildningar är kostnadsfria och alla är berättigade till CSN.
• Utbildningens längd varierar mellan en termin till tre år.

Finns för att de behövs

Yrkeshögskolan kännetecknas av flexibilitet. Utbildningarna är anpassade efter arbetslivets aktuella behov och efterfrågan, de finns när och där de behövs. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. Detta betyder att förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är optimala.

Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan för varje utbildning. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd handlar om olika former av insatser för att kompensera svårigheter i studierna. 
Läs mer här

Omställningsstudiestöd

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du få ekonomiska förutsättningar att studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Bidraget bestå av två delar; bidrag som ger dig upp till 80% av din lön samt en valfri lånedel.

Det är CSN som har hand om omställningsstudiestödet och det är där du ansöker om att få bidrag och lån.

Vill du veta mer om villkor, regler och ansökan?
Läs mer på CSN här

Omställningsorganisation
Omställnings­studiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställnings­organisation. Omställningsorganisationerna spelar en viktig roll inom omställningsstudiestödet, så ta reda på vilken du tillhör och kontakta dem, helst innan du ansöker.

Vilken omställningsorganisation tillhör du?
Hitta din omställningsorganisation här

Skyddade personuppgifter

Vill du ansöka till våra kurser och program men har skyddade personuppgifter? Kontakta oss på info@osyh.se med den mejladress du vill använda i din ansökan. När du kontaktat oss hjälper vi dig vidare med din ansökan.

Våra ägare

Image

Våra utbildningar tillhör yrkeshögskolan och är eftergymnasiala. De är skräddarsydda i nära samarbete med
arbetsgivare. Teori varvas med praktik genom Lärande i arbete, LiA, på en arbetsplats. De flesta av våra utbildningar är kostnadsfria och alla är berättigade till CSN.

 
Image
Image

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning är gemensamma för alla utbildningar och kan inte ändras av utbildningsanordaren.


Observera att den grundläggande behörigheten för yrkeshögskoleutbildning inte är densamma som gäller för universitet- och högskoleutbildning.


Grundläggande behörighet har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1. (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldre svensk gymnasial utbildning eller har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, alternativt gymnasial vuxenutbildning, och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

På flera av våra utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska du ha även de särskilda förkunskaperna. Exakt vilka krav som ställs anges i informationen om varje utbildning.

Det kan handla om:
• Kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande.

• Yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för.

• Andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde den förbereder för.

Inte behörig? - Kanske har du motsvarande kunskaper och reella kompetenser

Du kan vara behörig till vissa av våra utbildningar även om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig. Om du har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet, samt dokumentation som styrker detta.